Leśny Bank Genów Kostrzyca rozpoczął w ubiegłym roku innowacyjny projekt pn. „Identyfikacja molekularna (barkodowanie DNA) oraz bankowanie wybranych gatunków roślin z terenu Puszczy Białowieskiej”.

Projekt zakłada pozyskanie fragmentów tkanek oraz nasion najcenniejszych roślin z terenu Puszczy Białowieskiej.  Wiele z gatunków wytypowanych do zbioru jest obecnie zagrożonych wyginięciem, stąd zachodzi ogromna potrzeba zabezpieczenia ich zasobów genowych w LBG Kostrzyca.

W związku z masowym zamieraniem drzewostanów świerkowych na terenie Puszczy Białowieskiej, zbiór nasion oraz części roślin z niektórych stanowisk był w bieżącym roku prawdopodobnie ostatnią taką możliwością. W miejsce podlegających rozpadowi drzewostanów wkroczy roślinność pionierska (np. trzcinnik), która zagłuszy stanowiska cennych gatunków, co w efekcie może doprowadzić do ich zaniku.

Próbki nasion najcenniejszych gatunków z Puszczy Białowieskiej zostały zdeponowane w specjalnie przystosowanych chłodniach w temperaturze -10°C oraz -20°C, a także w temperaturach kriogenicznych (ciekły azot).

Z tkanek rzadkich i zagrożonych wyginięciem roślin izolowany będzie DNA – nośnik informacji genetycznej, który posłuży m.in. do identyfikacji poszczególnych gatunków w przyszłości.